ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

Загальні положення

Відповідно до вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади вищого рівня та органів місцевого самоврядування» все більше значення має об'єктивний і своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, вирішення життєво важливих проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Форми та методи роботи з питань забезпечення розгляду звернень громадян

Виконавчі органи, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинні в роботі із зверненнями громадян суворо керуватися Конституцією України, Законом України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР, Указом Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади вищого рівня та органів місцевого самоврядування» забезпечити створення необхідних умов для реалізації прав громадян на письмове звернення або особистий прийом та обов'язкове одержання обгрунтованої відповіді на нього; оперативно вживати заходів по суті порушених питань; виявляти та усувати причини, що породжують заяви та скарги громадян, вирішувати питання про відповідальність посадових осіб, з вини яких допущені порушення, бюрократизм та тяганина; аналізувати стан роботи із зверненнями громадян та інформувати про це населення; враховувати результати аналізу у практичній роботі; активно використовувати досвід проведення організації особистих прийомів безпосередньо на підприємствах, за місцем роботи та проживання.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З УСНИМИ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАЯН

Графік прийому громадян

Указ Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади вищого рівня та органів місцевого самоврядування» поклав персональну відповідальність на керівників, інших посадових осіб обласних, міських, районних державних організацій, органів місцевого самоврядування за стан розгляду звернень громадян та організацію їх особистого прийому, обов'язкове і своєчасне повідомлення заявників про результати перевірки їх заяв і скарг.

Прийом громадян повинен проводитись у встановлені і доведені до відома громадян дні та години.

Графік прийому складається з таким розрахунком, щоб прийом здійснювався щоденно, а також у позаробочий час одною із посадових осіб, включених у графік. Графік прийому вивішується в приміщенні установи, організації, підприємства незалежно від форм власності, доводиться до відома населення.

Реєстрація звернень громадян

Для реєстрації усних і письмових звернень використовуються журнали, форма яких встановлена додатками 1,2 до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян..., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

Журнальна форма реєстрації пропозицій, заяв і скарг та обліку особистого прийому громадян допускається в організаціях з річним обсягом надходження до 600 пропозицій, заяв та скарг, а також такою кількістю звернень громадян на особистому прийомі.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

Прийом громадян проводиться в приймальній або в кабінеті посадової особи.

Громадяни, які прийшли на прийом, реєструються в журналі.

Реєстрацію проводить відповідальний працівник, на якого покладені обов’язки по роботі із зверненнями громадян. Графи бажано заповнювати з паспорта, або з інших документів, які посвідчують особу.

Під час реєстрації з громадянами, які прийшли на прийом, проводиться попередня розмова з метою виявлення суті питання. Також уточнюється, до кого з посадових осіб чи органів уже звертався заявник і яке рішення було прийняте.

Заявник повідомляє свою пропозицію, заяву або скаргу в усній чи письмовій формі і пред'являє, в разі необхідності, інші документи, які стосуються суті питання.

Після розмови і ознайомлення з документами заявника посадова особа, яка веде прийом, приймає рішення по зверненню, при необхідності встановлює терміни розгляду і вирішення порушених питань:

- рішення про задоволення звернення. При цьому дається вказівка у письмовій чи усній формі відповідній посадовій особі про виконання в зазначені терміни необхідних і конкретних дій

- рішення про передачу звернення для розгляду у відповідні компетентні органи: окремі підприємства, організації та установи незалежно від форм власності. В таких випадках посадова особа, яка проводить прийом пише резолюцію на зверненні заявника із вказівкою прізвища керівника, дії, які необхідно виконати, та термін виконання.

- рішення про відмову. При цьому заявнику повідомляються причини відмови, при необхідності - посилаються на закон або інші правові акти.

В окремих випадках допускається одночасний прийом декількох заявників (він можливий при умові, якщо про це просять самі заявники). Під час прийому групи заявників працівник, на якого покладені обов’язки по роботі із зверненнями, або інша посадова особа повідомляє керівнику, який веде прийом, зміст звернення. Керівник вислуховує представника, уповноваженого від групи заявників, або кожного заявника окремо і приймає відповідне рішення.

Після закінчення прийому відповідальна особа опрацьовує матеріали відповідно до вимог "Інструкції з діловодства за зверненнями громадян..." та доводить їх до виконавців.

Рішення (резолюція) по зверненнях громадян на особистому прийомі, по яких дані доручення, беруться на контроль

Повідомлення громадян про наслідки розгляду звернень надсилаються керівниками, які за дорученням посадової особи розглядали та вирішували порушенні питання, у встановлені законом терміни, якщо не встановлені інші.

Оформлення та ведення справ

Всі письмові матеріали, які були використані під час розгляду звернення на особистому прийомі, підшиваються в окрему справу за номенклатурою. Зберігається справа та документи, пов'язані з їх розглядом і вирішенням, протягом п'яти календарних років.

Після надходження відповіді від органу чи організації (виконання доручення на звернення) особа, відповідальна за роботу із зверненнями громадян, інформує керівництво про стан виконання доручень, рішень, прийнятих по зверненню.

При вирішенні питань, керівник, який проводив особистий прийом заявника, санкціонує зняття звернення з контролю, чи продовження контролю, про що робиться відповідний запис в журналі.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПИСЬМОВИМИ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

Прийом та попередня обробка листів громадян проводиться особою по роботі із зверненнями громадян.

На всіх вхідних документах в день їх надходження проставляється штамп та реєстраційний номер, який складається з першої літери прізвища заявника та порядкового номера заяви.

Документи з поміткою "особисто" передаються безпосередньо за призначенням.

Кожне звернення фіксується в журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян і в цей же день передається на розгляд керівнику для встановлення виконавця і терміну розгляду.

На кожне звернення формується окрема справа, в якій зберігаються всі документи, що стосуються розгляду даної заяви. На справі проставляється реєстраційний номер звернення. Всі заяви підшиваються в окремій за номенклатурою справі в хронологічному або алфавітному порядку.

Звернення громадян, які надійшли від органів влади вищого рівня з дорученням керівництву, розглядаються в такому ж порядку.

Після розгляду документа, звернення повертаються відповідальній особі, яка здійснює загальний контроль за виконанням звернення в установлені терміни, і передає керівнику для прийняття ним рішення.

Зняття з контролю заяви здійснюється керівником, який давав доручення розглядати звернення, після того, як надійшла обгрунтована відповідь. Повідомлення громадянам про результати розгляду звернень здійснюють ті керівники, які їх розглядали.

Контроль за виконанням законодавства при зверненні громадян

Підкреслюючи важливість пропозицій, заяв і скарг громадян, статтею 28 Закону України "Про звернення громадян", передбачено: контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.

Аналіз та узагальнення звернень

Соціальна інформація, яка є у зверненнях громадян, має велике значення для поліпшення роботи органів влади.

Як відомо, типове значення того чи іншого явища, тенденції розвитку практики можна зафіксувати з достатньою достовірністю на основі даних аналізу великої кількості фактів, які є у зверненнях, їх узагальнення.

Аналіз такої інформації дозволяє робити висновки про причини і умови, підказує шляхи усунення порушень, помилок, недоліків, вносити пропозиції щодо поліпшення справи, правового реагування і таке інше.

Законодавство про звернення

1. Відповідно до Конституції України (стаття 40) усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані кваліфіковано, об'єктивно і своєчасно розглянути звернення з метою оперативного вирішення порушених у них питань і надати обгрунтовану відповідь у встановлений Законом строк.

2. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, установи, організації незалежно від форм власності розглядають пропозиції, заяви і скарги громадян відповідно до їх компетенції, встановленої Конституцією України та Законом України "Про звернення громадян". Указами Президента України щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

3. Керівники та інші посадові особи органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, підприємств, зобов'язані здійснювати безперешкодний, регулярний особистий прийом громадян, не рідше одного разу на місяць.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян через засоби масової інформації, вивішуються на стендах.

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян, на підприємствах визначається їх керівниками. Особисту відповідальність за організацію прийому і розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян у державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях несуть їх керівники.

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян" кожний вид звернення: пропозиція, заява, скарга - суттєво відрізняються одне від одного по своїй спрямованості та юридичній характеристиці.

У процесі роботи із зверненнями громадян і при їх аналізі ця обставина має важливе значення. Різний і підхід до розгляду пропозицій, заяв, неоднакові строки розгляду, порядок виконання і інше.

1. У Законі України "Про звернення громадян" розкривається зміст термінів "пропозиція", "заява", "скарга". Характеризуючи ці види звернень, слід відзначити, що, якщо пропозиція (порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади) і заява (про надання житлової площі, переведення на іншу роботу і т. ін.), як правило, не пов'язані з порушенням прав та інтересів громадян, які охороняються законом, то у скарзі завжди вказується на порушення прав або інтересів громадян, які охороняються законом.

2. У Законі України "Про звернення громадян" є терміни "право громадян" і "законний інтерес". Потрібно мати на увазі, що це різні категорії. Право (на працю, охорону здоров'я та т. ін.), при наявності певних умов має бути задоволеним, бо цим правом громадянин наділений державою у встановленому порядку. Законний інтерес захищається державою, але він не перетворений державою у право з економічними, технічними або іншими причинами: а)недостатній рівень виробництва, відсутність організаційних можливостей і т.ін. не завжди повністю можуть задовольнити заяви громадян про надання їм того або іншого блага; б) При вирішенні звернення, пов'язаного з проханням про задоволення законного інтересу, залишається простір для розсуду посадової особи в процесі прийняття рішення, враховуються фактичні можливості, доцільність, сімейний і матеріальний стан громадянина, який звернувся, та деякі інші чинники

3. Cлід мати на увазі, що не є скаргою, пропозицією, заявою ділові листи державних органів, громадських організацій або посадових осіб, обумовлені їх компетенцією. Реєстрація цієї кореспонденції ведеться окремо від реєстрації звернень громадян.

На практиці часто доводиться зустрічатись з колективними зверненнями (колективним слід вважати звернення від двох і більше осіб, а також звернення однієї особи за дорученням колективу). Колективні звернення розглядаються на рівних підставах з індивідуальними. Разом з тим, цілком зрозумілий інтерес державних органів до таких звернень, які висловлюють думку колективу, або групи громадян.

Якщо такі види звернень як пропозиція і заява розглядаються саме тими державними органами і посадовими особами, які наділені відповідними повноваженнями, то скарги повинні розглядатися органами або посадовими особами, вищестоящого рівня по відношенню до органів і осіб, дії яких оскаржуються.

Частиною 4 статті 7 Закону України "Про звернення громадян" встановлено, що "забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії та рішення яких оскаржуються". Оскільки на практиці відомі факти порушення цієї норми, на її чітке виконання слід звернути особливу увагу.

1. Пропозиції, заяви, скарги з питань, вирішення яких не входить до повноважень даного органу, не пізніше як у п'ятиденний строк надсилаються за належністю. Про це обов'язково сповіщається заявник.

2. Заяви (клопотання), пропозиції, скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій і підприємств особисто.

Особливо уважним повинно бути ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди та інші непрацездатні особи, а також особи, що постраждали від аварії на ЧАЕС, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни які потребують Чорнобильського захисту та підтримки.

Громадянин при розгляді заяви та скарги має право:

- особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

- знайомитись з матеріалами перевірки;

- подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

- бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

- користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це повноваження у встановленому порядку;

- одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

- висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

- вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень (стаття 18 Закону України "Про звернення громадян").

Для вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян Законом України "Про звернення громадян" встановлені такі терміни:

не більше одного місяця - такі, що не потребують додаткового вивчення і перевірок;

в інших випадках - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання державним, громадським органом, підприємством, установою, організацією, які зобов'язані вирішити питання по суті;

у випадках, коли для вирішення заяви або скарги необхідно провести спеціальну перевірку, витребувати додаткові матеріали або вжити інших заходів, строки вирішення заяви або скарги можуть бути в порядку винятку продовжені керівником або заступником керівника відповідного органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого Законом України "Про звернення громадян".

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

1. Пропозиції, заяви і скарги, що надходять з редакцій газет, журналів, телебачення, радіо та інших засобів масової інформації, а також виступи і опубліковані у пресі матеріали, пов'язані з пропозиціями, заявами, скаргами розглядаються державними і громадськими органами, підприємствами, установами та організаціями в порядку і в строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян".

2. Депутатські звернення - це викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата України, звернення до посадових осіб державних органів, керівників підприємств, установ та організацій, здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції. Депутатське звернення є обов'язковим для розгляду посадовими особами, яким воно адресовано, протягом не більше 10 днів з моменту одержання.

Якщо розгляд звернення з об'єктивних причин не може бути проведено у визначений термін, депутата повідомляють про це офіційним листом з викладенням мотивів продовження терміну розгляду.

Максимальний час розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання. (ст. 16 Закону України "Про статус народного депутата України").

1. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, підприємства, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані забезпечити:

- кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян;

- на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

- відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;

- письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

- вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніше як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;

- у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою, роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

- не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

- особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв та скарг громадян, вживати заходів для усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи;

- щорічну підготовку та опублікування аналітичних доповідей відповідних органів про стан роботи зі зверненнями громадян, систематичне оприлюднення через засоби масової інформації відомостей про роботу зі зверненнями та вирішення порушених у них питань;

- розроблення та реалізацію додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення, роз'яснення конституційних прав і свобод людини і громадянина та засобів їх захисту, повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також розширення мережі юридичних консультацій на громадських засадах для надання безоплатної правової допомоги, насамперед сільським жителям та громадянам, які потребують соціального захисту та підтримки.

Не на всі звернення поширюється дія Закону України "Про звернення громадян". Так, відповідно до статті 12 його дія не поширюється на порядок розгляду звернень (заяв і скарг) громадян, встановлений кримінально-процесуальним законодавством (заява про злочин, про відшкодування шкоди, завданої злочином та ін.), цивільно-процесуальним законодавством (земельні спори, майнові спори, спори про захист честі, гідності, ділової репутації і т. ін.), трудовим законодавством (скарги про незаконне притягнення до дисциплінарної відповідальності, заяви про поновлення на роботі і т. п.). Дія закону не поширюється також на звернення військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ і державної безпеки з питань, які стосуються їх службової діяльності (частина 2 статті 1) . Не підлягають також розгляду скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів, оскільки для тих звернень передбачено розгляд в судовому порядку (частина 3 статті 16).