П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ з питань організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістюапарату

Березнівської районної державної адміністрації

1.Відділ з питань організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістюапарату Березнівської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації. Відділ утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові райдержадміністрації, заступнику голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків та керівнику апарату райдержадміністрації.

2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, положенням про апарат районної державної адміністрації, регламентом Березнівської районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3.Відділ проводить свою діяльність на основі квартальних та місячних планів, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

4.Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

5.Основними завданнями відділу є:

1) організаційне забезпечення діяльності керівництва районної державної адміністрації;

2) здійснення контролю за виконанням виконавчими комітетами сільських, селищної, міської рад делегованих повноважень органів виконавчої влади;

3) створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі, участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики;

4) впровадження ефективних механізмів комунікацій між районною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства;

5) аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в районі.

6.Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує роботу колегії районної державної адміністрації; проведення нарад з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, сільськими, селищним, міським головами; проведення „дня адміністрації” в сільських, селищній, міській радах та семінарів-нарад з секретарями сільських, селищної, міської рад;

2) організовує проведення комплексних та тематичних перевірок здійснення виконкомами сільських, селищної, міської рад делегованих повноважень органів виконавчої влади;

3) організовує проведення нарад, конференцій, круглих столів, зустрічей керівництва районної державної адміністрації з учасниками антитерористичної операції, керівниками політичних партій, громадських об’єднань, засобів масової інформації;

4) аналізує діяльність політичних партій та громадських об’єднань в районі, прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів;

5) готує інформаційно-аналітичні матеріали, а також пропозиції керівництву районної державної адміністрації з питань реалізації внутрішньої політики в районі;

6) готує пропозиції щодо здійснення районною державною адміністрацією заходів з метою створення належних умов для діяльності політичних партій та громадських об’єднань в районі, їх залучення до формування та реалізації державної та регіональної політики, а також до вирішення соціально-економічних питань району;

7) налагоджує взаємодію з громадською радою при районній державній адміністрації та сприяє її роботі;

8) розробляє разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації проекти нормативних актів з метою забезпечення реалізації державної політики у суспільно-політичній сфері, сприяння розвитку громадянського суспільства;

9) забезпечує, спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, організацію та проведення державних та публічних заходів чітко вираженого суспільно-політичного змісту, залучення до участі в них представників інститутів громадянського суспільства;

10) здійснює моніторинг проведення протестних акцій;

11) проводить аналіз оприлюднених в засобах масової інформації матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу, готує, у разі необхідності, відповідні коментарі, роз’яснення або спростування, готує матеріали для засобів масової інформації з питань, що належать до сфери комунікацій з громадськістю;

12) організовує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;

13) координує та надає методичну підтримку реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в районі;

14) надає іншу методичну і практичну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищної, міської рад у вирішенні питань, що належать до компетенції відділу;

15) інформує засоби масової інформації щодо діяльності голови районної державної адміністрації та його заступників, надає засобам масової інформації матеріали про діяльність районної державної адміністрації;

16) готує та розміщує на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформацію про її діяльність;

17) сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;

18) сприяє забезпеченню інформаційного супроводження процесів європейської та євроатлантичної інтеграції;

19) сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

20) бере участь у розробленні програми економічного і соціального розвитку району;

21) розробляє проекти розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, проекти доручень заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків з питань, що належать до компетенції відділу;

22) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

23) бере участь у підготовці в установленому порядку пропозицій щодо нагородження державними нагородами представників громадських об’єднань, громадських та політичних діячів та присвоєння їм почесних звань;

24) забезпечує роботу приймальні голови районної державної адміністрації;

25) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу;

26) здійснює у межах функціональних повноважень обробку персональних даних та їх захист у відповідності з вимогами чинного законодавства;

27) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

7.Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень.

3) скликати в установленому порядку наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) звертатися у встановленому порядку до органів виконавчої влади, громадських об’єднань для отримання інформації, необхідної для виконання службових обов’язків. Давати засобам масової інформації роз’яснення ситуацій, що виникають внаслідок реалізації органом своїх повноважень;

5) за дорученням керівництва районної державної адміністрації вивчати стан дотримання Конституції України, законів України, інших актів законодавства на території району, вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

8.Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

10.Начальник відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань;

2) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

3) визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, сприяє підвищенню фахової кваліфікації і професійного рівня, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

4) планує роботу відділу та розробляє номенклатуру справ відділу;

5) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

6) вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи відділу;

7) входить до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) може виконувати й інші обов’язки, покладені на нього керівництвом районної державної адміністрації.

11.Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад головою районної державної адміністрації у встановленому законодавством порядку.

12.Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

13.Гранична чисельність, фонд оплати праці та кошторис видатків працівників відділу затверджується головою районної державної адміністрації.

Керівник апарату адміністрації                                                                                                                                                      Н.Стасюк