ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Березнівської районної

державної адміністрації

_12.10.2016_№287_

(із змінами від 30.10.2018 №347)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ з питань цивільного захисту населення, житлово-комунального господарства та інфраструктури

Березнівської районної державної адміністрації

1.Вiддiл з питань цивільного захисту населення, житлово-комунального господарства та інфраструктури Березнівської районної державної адміністрації (далi - вiддiл) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2.Відділ  підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний  і підконтрольний управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності обласної державної адміністрації, управлінню інфраструктури та промисловості обласної державної адміністрації.

3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, житлово-комунального господарства та інфраструктури, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями обласної ради та рішеннями районної ради, прийнятими у межах їх компетенції, наказами управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності обласної державної адміністрації, управління інфраструктури та промисловості обласної державної адміністрації, а також Положенням про відділ.

4.Основним завданням вiддiлу є забезпечення реалізації, у межах законодавства, державної політики у сферах цивільного захисту, транспорту (автомобільного, залізничного), дорожнього господарства, житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання на території району.

5.Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, житлово-комунального господарства та інфраструктури, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності обласної державної адміністрації, управління інфраструктури та промисловості обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проекту програми економічного і соціального розвитку району;

5) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

6) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

8) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

9) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

10) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

12) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

13) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

15) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

17) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

18) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, територіальної оборони, цивільного захисту населення, житлово-комунального господарства та інфраструктури, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

21) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

22) забезпечує захист персональних даних;

23) здійснює передбачені законом галузеві повноваження:

23.1. у сфері цивільного захисту:

- здійснення функцій постійно діючого органу управління цивільного захисту Березнівської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області (далі – районна ланка територіальної підсистеми);

- забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань, а також контролю за виконанням рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Березнівського району, здійснення функцій робочого органу (секретаріату) такої комісії;

- забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням;

- розроблення та подання на затвердження планів діяльності районної ланки територіальної підсистеми, інших планів у сфері цивільного захисту, здійснення контролю за їх виконанням;

- розроблення проектів місцевих програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надання цих програм у встановленому порядку на затвердження, забезпечення моніторингу їх реалізації;

- організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, здійснення прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;

- забезпечення створення і належного функціонування місцевих систем оповіщення цивільного захисту;

- забезпечення здійснення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

- підготовка пропозицій щодо утворення комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснення контролю за їх готовністю до дій за призначенням;

- здійснення методичного керівництва щодо утворення та функціонування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, здійснення контролю за їх готовністю до дій за призначенням;

- надання методичної допомоги органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;

- організація навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб районної державної адміністрацій, суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- організація підготовки органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням;

- погодження робочих навчальних програм з функціонального навчання у сфері цивільного захисту;

- здійснення контролю за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

- здійснення заходів радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

- підготовка пропозицій щодо віднесення суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також тих, що знаходяться у приватній власності, до категорії цивільного захисту та надання їх переліку на затвердження у встановленому порядку;

- визначення потреби та організація завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

- організація та здійснення заходів з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

- визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організація його укриття;

- підготовка рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

- організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

- організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із Державною службою України з надзвичайних ситуацій, з фонду таких споруд;

- надання на запити замовників вихідних даних та вимог до завдань на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації та участь у підготовці вихідних даних для розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації;

- підтримання у готовності пунктів управління районної державної адміністрації, забезпечення їх обладнання засобами управління, організація оперативно-чергової служби в цілодобовому режимі;

- розроблення та вжиття заходів щодо забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період;

- виконання, у межах визначених повноважень, функції з управління майном, що передано до сфери його управління;

- у режимі підвищеної готовності для районної ланки територіальної підсистеми:

забезпечення організації оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

підготовка розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

організація функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, підготовка пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

- у режимі надзвичайної ситуації для районної ланки територіальної підсистеми:

забезпечення організації оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

підготовка розпорядчих документів щодо переведення районної ланки територіальної підсистеми у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

організація робіт із визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів;

участь в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

організація безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

забезпечення інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

- у режимі надзвичайного стану - виконання завдань відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану";

- розробляє і реалізує районні програми, бере участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;

- взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

- забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

- надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції відділу;

- реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

- реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;

23.2. у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

- забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

- забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

- проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

- розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

- бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

- інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

- забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

23.3. у сфері теплопостачання та енергозбереження:

- розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері;

- здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

- організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

- погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

- забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

- забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міста та інших населених пунктів тепловою енергією;

- вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

23.4. у сфері питної води та питного водопостачання:

- розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

- забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

- порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

- забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

- здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

- забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міста, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

- розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

23.5. у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

- бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

- інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку»;

- здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

- забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

- надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

- надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах населених пунктів району;

- надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

- забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення на території району державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

23.6. у сферах транспорту (автомобільного, залізничного), дорожнього господарства:

- забезпечує  реалізацію  державної  політики у сферах транспорту (автомобільного, залізничного), дорожнього господарства;

- організовує роботу щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сферах транспорту (автомобільного, залізничного), дорожнього господарства;

- організовує роботу щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей транспорту;

- організовує роботу щодо міжрегіональних економічних зв'язків та взаємодії між підприємствами галузей транспорту та споживачами їх послуг;

- організовує роботу з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку регіону на короткостроковий період, державних і регіональних програм розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сферах транспорту, дорожнього господарства;

- організовує роботу щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів фізичного оточення та транспорту загального користування для перевезення пасажирів;

- здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, прийняття участі у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку району та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

- готує пропозиції до проектів місцевих бюджетів;

- готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їх реалізації;

- бере участь у підготовці відповідних інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;

- розробляє проекти нормативно-правових актів у сферах транспорту, дорожнього господарства, у законодавчо визначених випадках;

- здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;

- здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, проведення конкурсів з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України;

- здійснює аналіз та підготовку пропозицій щодо регулювання (встановлення) тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в міжміському та приміському внутрішньообласному сполученні;

- сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту;

- сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності;

24) готує пропозиції голові районної державної адміністрації щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту району, житлово-комунального господарства та інфраструктури;

25) здійснює інші передбачені законом повноваження.6.Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) порушувати клопотання перед головою районної державної адміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил районної ланки територіальної підсистеми згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства (за згодою);

7) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій;

8) брати участь у розгляді районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних із діяльністю органів управління і сил районної ланки територіальної підсистеми.

7.Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

  1. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

4) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

5) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

6) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

11) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11.Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної держадміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228.

12.Відділ не є юридичною особою публічного права, може мати власний бланк.

 

Керівник апарату адмiнiстрації                                                                Н.Стасюк