ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Березнівської  районної

державної  міністрації

_13.01.2020_№__9__

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку та природних ресурсів

 Березнівської районної державної адміністрації  

 

 1. Відділ економічного розвитку та природних ресурсів Березнівської  районної державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою  районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах  району забезпечує виконання покладених на відділ завдань. 
 1. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаментам економічного розвитку і торгівлі, екології та природних ресурсів, агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації. 
 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарств України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної  державної адміністрації, рішеннями обласної ради, рішеннями районної ради, прийнятими у межах їх компетенції, наказами департаментів економічного розвитку і торгівлі, екології та природних ресурсів, агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації, а також Положенням про відділ. 
 1. Основними завданнями відділу є: 

        1)  забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території району;

        2) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку агропромислового ринку і сільських територій району;

        3) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

         4) забезпечення реалізації в районі державної політики з питань природно-сировинних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища.      

 1. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання: 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарств України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів департаментів економічного розвитку і торгівлі, екології та природних ресурсів, агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку  району у сферах економіки, охорони навколишнього природного середовища та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

7) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо  розвитку району;

10) розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 13) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

 14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації  інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

 15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

 20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані районній державній адміністрації районною радою у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

 23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної політики, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 27) забезпечує захист персональних даних;

28) здійснює передбачені законом галузеві повноваження:

   - аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорайонної диференціації економічного і соціального розвитку району;

  - вносить пропозиції у  розроблення проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

 - розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми його економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, вносить пропозиції до проектів  державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;

 - забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

 - здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку району для визнання територій депресивними; розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

 -  вносить пропозиції до проектів програм транскордонного співробітництва;

 - проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на районному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

 - розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

 • готує пропозиції щодо:

погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки; 

надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

- бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

- готує та подає департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації пропозиції щодо включення інноваційних проектів за районними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

- розробляє проекти районних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

- сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

- бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

- сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

- бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

- бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів;

- сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції;

- забезпечує у межах своїх повноважень  участь підприємств та організацій відповідної територіально- адміністративної одиниці у виставково-ярмаркових заходах;

- вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

- подає пропозиції департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

 - розробляє і вносить пропозиції райдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

- сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

- здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

- координує виконання районних та галузевих програм розвитку  тваринництва;

- сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

- здійснює формування переліку природоохоронних заходів на відповідний період;

- розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації відповідно до повноважень районної державної адміністрації, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, в тому числі щодо надання дозволу (згоди) розроблення землевпорядної документації із відведення земельних ділянок, зміни цільового призначення, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості); про надання земельних ділянок в оренду, в постійне користування, про продаж земельних ділянок, та інші проекти розпоряджень, пов’язані з виконанням повноважень райдержадміністрації, згідно чинного законодавства.

29) здійснює інші, передбачені законом повноваження. 

 1. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідних галузях;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу. 

 1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 
 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку. 
 1. Начальник відділу : 

 1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії  питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації,  з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

 11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

 Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

 12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

 14) здійснює добір кадрів;

 15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

 16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

 18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 19) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

 1. Начальник відділу здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у відділі. 
 1. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, або керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації вищого рівня. 
 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень. 
 1. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228. 
 1. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки. 
 1. Припинення відділу, як юридичної особи проводиться за розпорядженням голови райдержадміністрації згідно з чинним законодавством.

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

та природних ресурсів райдержадміністрації                                                                   Сергій СЕРЕДНІЙ