ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Березнівської районної

державної адміністрації

19.10.2016 № 297

(зі змінами від 27.06.2018 №200)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ агропромислового розвитку

Березнівської районної державної адміністрації

1.Відділ агропромислового розвитку Березнівської  районної державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою  районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах  району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2.Відділ підпорядкований голові  районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної  державної адміністрації, рішеннями обласної ради, рішеннями районної ради, прийнятими у межах їх компетенції, наказами департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації,  а також Положенням про відділ.

4.Основними завданнями  відділу є:

1) забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання обласних та районних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

2) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку агропромислового ринку і сільських територій району;

3) організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

4) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

5) забезпечення реалізації в районі державної політики з питань природно-сировинних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища.

5.Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в агропромисловій галузі району та вживає заходів до усунення недоліків;

4) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6) бере участь у підготовці заходів щодо  розвитку району;

7) розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

8)  бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

9) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації  інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

12) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої  він є;

16) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

17) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

18) забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та  інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

20) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

21) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

22) забезпечує захист персональних даних;

23) здійснює передбачені законом галузеві повноваження:

- готує пропозиції до проекту програми  економічного і соціального розвитку району, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

-  подає пропозиції департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

- бере участь у формуванні обласного резерву сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складанні  балансів, розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

- надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

- надає допомогу підприємствам, установам, організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

- розробляє і вносить пропозиції райдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

- сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

- сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку ринку сільськогосподарських машин і обладнання;

- вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими  для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

- здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні;

- здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

- координує виконання районних та галузевих програм розвитку  тваринництва;

- вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції;

- забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

- готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному  ринку;

- вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

- здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

- сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

- забезпечує щороку визначення та ведення переліку власників відходів, яким необхідно одержати  ліміти на утворення та розміщення відходів;

- здійснює формування переліку природоохоронних заходів на відповідний період;

- сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

- забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

- забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві;

- здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності галузей;

- надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

- координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

- розробляє районні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юктури аграрного ринку та екологічних вимог;

- формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

- проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу  району;

- здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, опрацювання заходів щодо його поліпшення;

- у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів  палива та відновлюваних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

-  здійснює інші передбачені законом повноваження.

24) Відділ у межах своєї компетенції бере участь:

- у розробленні і здійсненні в районі заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

- у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва області;

- у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

- у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

- у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в районі, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

- у формуванні та реалізації державної аграрної політики в районі, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

- у розробленні та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції в районі;

- у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

-  в організації продовольчого ринку;

- у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку району, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;

- у розробленні районних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;

- у реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;

- у розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

- у визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон’юнктури ринку;

- у реалізації державної регуляторної політики;

- в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

- в організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

- у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок районних програм;

- у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;

- виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6.Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації в агропромисловому виробництві;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу.

7.Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з  обласною державною адміністрацією.

  1. Начальник відділу :

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії  питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації,  з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту.

12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9¹.Начальник відділу здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у відділі.

10.Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або директором департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

11.Начальник відділу має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділу відповідно до законодавства про державну службу.

12.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13.Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

14.Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

15.Відділ агропромислового розвитку Березнівської районної державної адміністрації є правонаступником майнових прав і правових обов’язків управління агропромислового розвитку Березнівської районної державної адміністрації.

16.Припинення відділу, як юридичної особи проводиться за розпорядженням голови райдержадміністрації згідно з чинним законодавством.

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                     Н.Стасюк