ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Березнівської районної

державної адміністрації

_03.01.2020_№_№_2_

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ освіти, молоді та спорту

Березнівської районної державної адміністрації 

 1. Відділ освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань. 
 1. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, управлінню у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації. 
 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, наказами управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради та районної ради, прийнятими у межах їх компетенції, а також цим Положенням. 
 1. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у галузях освіти, молоді, фізичної культури і спорту на території району. 
 1. Відділ виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,  розпоряджень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, наказів управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням закладами освіти, установами та організаціями, що належать до сфери відділу, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції розвитку  галузей освіти, молоді, фізичної культури і спорту у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

7) вносить пропозиції  щодо проекту районного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10)   розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузях освіти, молоді, фізичної культури і спорту;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12)   бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13)   бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

14)   готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

15)   забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16)   готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19)   забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21)   контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22)   здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23)   забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) здійснює передбачені законом галузеві повноваження:

визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти,  внесення в установленому порядку в межах своїх або делегованих повноважень пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб, створення освітніх округів тощо;

створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав педагогічних працівників, психологів, інших спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців) закладів освіти, установ та організацій, що належать до сфери управління;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

забезпечення розвитку освітнього потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

здійснення моніторингу за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням закладами освіти всіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, повної загальної середньої освіти;

координація діяльності закладів освіти, установ та організацій, що належать до сфери управління, організації з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

здійснення в межах повноважень відділу закладами, установами освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

забезпечення моніторингу у сфері освіти;

забезпечення в межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

організація і проведення фізкультуро-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

сприяння розвитку олімпійського, паралімнійського та дефлімпійського руху;

забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

здійснення в межах повноважень керівництва і контролю за діяльністю закладів та установ освіти, організацій, що належать до сфери управління;

проведення експертної оцінки статутів закладів освіти (крім вищих), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, та інших форм власності, їх підготовки для реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством;

підготовка проектів рішень про закріплення за закладами загальної середньої освіти території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контроль за виконанням вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в закладах загальної середньої освіти;

організація роботи щодо підвищення кваліфікації працівників закладів та установ освіти, організацій, що належать до сфери управління;

проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти усіх форм власності, ведення обліку та складання звітів з цих питань;

сприяння наданню працівникам відділу, закладів та установ освіти, організацій, що належать до сфери відділу, пільг, передбачених чинним законодавством;

вживання заходів із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організація їх навчально-методичного та інформаційного забезпечення, сприяння розвитку творчості педагогічних працівників;

забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин, впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення районного компоненту у змісті освіти;

участь у формуванні замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;

вжиття у межах повноважень заходів із забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти;

залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій (зокрема дитячих і молодіжних), що зареєстровані у порядку, встановленому законодавством, благодійних організацій;

проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

співпраця з відповідними підрозділами Національної поліції та соціальних служб у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед учнів (вихованців) закладів освіти;

координація роботи закладів та установ освіти, організацій, що належать до сфери відділу, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, професійною орієнтацією учнів, організацією їх дозвілля;

контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах та установах освіти, організаціях, що належать до сфери відділу, надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти району;

здійснення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників;

організація харчування дітей у закладах освіти за рахунок бюджетних та залучених коштів;

внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів;

розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, та соціальний захист учасників освітнього процесу;

контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погодження їх проектів будівництва;

організація підготовки закладів та установ освіти, організацій, що належать до сфери відділу, до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонтів приміщень;

розгляд питання та внесення в установленному порядку пропозиції щодо відзначення працівників відділу, закладів та установ освіти, організацій, що належать до сфери відділу, державними нагородами, запровадження інших форм морального та матеріального стимулювання їх праці, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій та талановитій молоді;

підготовка та в установленному порядку подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту;

сприяння в межах повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями, що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

координація діяльності підліткового клубу «Колорит»;

здійснення разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

організація в межах своїх повноважень і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у освітній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

здійснення контролю за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;

сприяння збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживання заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

затвердження положення про змагання та проведення регіональних змагань і навчально-тренувальних зборів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

комплектування складу збірних команд району за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяння розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

вживання заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснення контролю за їх діяльністю;

здійснення контролю за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, молоді, фізичної культури і спорту, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

вивчення потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організація підвищення їх кваліфікації;

надання суб’єктам господарювання консультаційно-методичної допомоги з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

сприяння залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

взаємодія з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами; сприяння Березнівській районній громадській організації Клуб «Інваспорт» у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед осіб з інвалідністю, зміцненні її матеріально-технічної бази, надання їй консультаційно-методичної роботи;вживання в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів з інвалідністю та їх тренерів;здійснення заходів в межах своїх повноважень щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери відділу, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них осіб з інвалідністю, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;проведення серед населення інформаційної, роз'яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;здійснення в межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей; вживання в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організації та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів з інвалідністю, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;здійснення в межах своїх повноважень контролю за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою;

          29)   здійснює інші, передбачені законом повноваження. 

 1. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі освіти, молоді, фізичної культури та спорту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього потенціалу регіону;

7) представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції. 

 1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 
 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із обласною державною адміністрацією. 
 1. Начальник відділу:

1)  здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створення належних умов праці в управлінні;

2)  подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3)  затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4)  планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5)  вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6)  звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, молоді, фізичної культури та спорту;

7)  може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8)  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10)   представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11)   спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів та установ освіти та організацій, що належать до сфери відділу;

12)   видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням; забезпечує подання наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, на державну реєстрацію в територіальних органах Мін’юсту;

13)   подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14)   розпоряджається коштами, що виділяються з районного бюджету для виконання покладених на відділ завдань та його утримання у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

15)   розпоряджається коштами, що виділяються з районного бюджету на утримання підліткового клубу «Колорит» та фінансування заходів, що проводяться ним, в межах затвердженого кошторису;

16)   здійснює добір кадрів;

17)   організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

18)   здійснює повноваження з питань організації роботи інших працівників відділу відповідно до законодавства;

19)   приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, керівника комунальної науково-методичної установи «Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради, керівників інклюзивно-ресурсних центрів, керівника та працівників централізованої бухгалтерії, господарської групи при відділі, директора підліткового клубу «Колорит», заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

20)   проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

21)   забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

22)   здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

9¹. Начальник відділу здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у відділі. 

 1. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, начальниками управління освіти і науки, управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації. 
 1. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділу відповідно до законодавства про державну службу. 
 1. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, утворюється колегія у складі начальника відділу (голова колегії), інших відповідальних працівників відділу, керівника комунальної науково-методичної установи «Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради, керівників закладів освіти, установ та організацій, що належать до сфери відділу. 
 1. Склад колегії відділу затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу. 
 1. Рішення колегії відділу затверджується наказами начальника відділу. 
 1. Відділ здійснює галузеве управління комунальною науково-методичною установою «Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради, яка діє відповідно до Статуту про неї, що затверджується рішенням районної ради. 
 1. При відділі може створюватися рада керівників закладів та установ, організацій, що належать до сфери відділу, інші громадські ради, комісії з числа працівників відділу, установ та організацій, що належать до сфери відділу, представників громадськості. 
 1. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може утворюватися дорадчий орган у складі начальника відділу, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. До складу дорадчого органу можуть входити керівники підприємств, установ, організацій, а також громадських організацій. 
 1. Склад ради, комісій, дорадчого органу та положення про них затверджує голова районної державної адміністрації за поданням начальника відділу. 
 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень. 
 1. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу. 
 1. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Начальник   відділу освіти, молоді

та спорту райдержадміністрації

 

 

         Наталія БОЙЧУК