ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         Розпорядження голови 

Березнівської районної

державної адміністрації

_02.02.2020_№_1_нт-рп_

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Березнівської районної державної адміністрації

 

  1. Сектор з питань оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Березнівської районної державної адміністрації (далі - сектор) є самостійним структурним підрозділом Березнівської районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права.

Сектор утворюється головою райдержадміністрації та підпорядковується йому безпосередньо, а також підзвітний і підконтрольний відповідним структурним підрозділам обласної державної адміністрації. 

  1. У своїй діяльності сектор керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням. 
  1. Основними завданнями сектору є організація заходів в галузі оборонної роботи, з мобілізаційної підготовки та мобілізації, взаємодії з правоохоронними органами на території району. 
  1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією у межах визначених повноважень;

забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

надає адміністративні послуги;

здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує захист персональних даних;

забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями у межах повноважень;

сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;

бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації;організовує наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційного плану районної державної адміністрації;

координує розроблення проектів мобілізаційних планів структурних підрозділів районної державної адміністрації, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки району і вживає заходів до забезпечення їх виконання;

подає пропозиції голові районної державної адміністрації щодо участі в організації управління районом в особливий період;

організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки району;

подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям району, а також організовує їх доведення до виконавців;

бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями району;

вживає заходів щодо виконання підприємствами, установами та організаціями району мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій району;

подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях району;

здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях району;

подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки району;

контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування території району в умовах особливого періоду;

організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення району в особливий період;

організовує роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку в районі, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу району;

забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

готує і доводить структурним підрозділам районної державної адміністрації вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки району;

готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки району;

забезпечує виконання заходів з територіальної оборони, в межах компетенції, спрямованих на реалізацію повноважень голови районної державної адміністрації у цій сфері;

забезпечує збір, аналіз та узагальнення інформаційних матеріалів з питань боротьби зі  злочинністю,  забезпечує  інформування  голови райдержадміністрації про стан боротьби зі злочинністю на території району і вносить пропозиції щодо його поліпшення;

забезпечує підготовку і реалізацію заходів щодо посилення боротьби зі злочинністю, надає методичну і практичну допомогу з цих питань місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;

контролює виконання законодавчих актів розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації з питань боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень та інших питань правоохоронного спрямування;

координує роботу громадських формувань з охорони громадського порядку  на території району;

здійснює інші, передбачені законом повноваження.

5. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції сектору;

перевіряти і визначати ефективність здійснення структурними підрозділами районної державної адміністрації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності;

подавати голові районної державної адміністрації пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, а також про накладення стягнень на осіб, які допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 

  1. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 
  1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

Права, обов’язки та конкретні освітньо-кваліфікаційні вимоги до завідувача і працівників сектору визначаються посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку. 

8. Завідувач сектору:

здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом. 

  1. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу обласної державної адміністрації. 
  1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
  2. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією завідувача сектору відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 

Завідувач сектору з питань оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації

 

 

Сергій СВІНЦІЦЬКИЙ