ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Березнівської районної

державної адміністрації

_27.04.2020_№_103_

 Р Е Г Л А М Е Н Т

Березнівської районної державної адміністрації

(нова редакція) 

Загальні положення

 1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.
 2. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.
 3. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає в установленому порядку громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.                                           

4. Розподіл обов'язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі - структурні підрозділи районної державної адміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;    

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики; 

порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його заступника, керівника апарату районної державної адміністрації у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступником голови, а також начальником відділу з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації, а також з начальником відділу з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації і затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації. Положення про апарат районної державної адміністрації розробляється начальником відділу з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації, погоджується із керівником апарату районної державної адміністрації і затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

Планування роботи районної державної адміністрації 

 1. Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби - оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.
 2. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.                                                                                       
 3. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється відділом з питань діловодства та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, погодженими із заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації.

Планування роботи районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 1. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи районної державної адміністрації включаються:   

актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови районної державної адміністрації і його заступника та вжиття додаткових заходів;          

перелік актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;                            

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.                                 

Плани повинні містити питання:                                                           

підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та розпоряджень голови районної державної адміністрації.              

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території району.                                                      

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.                     

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови.                  

Питання виключається з плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації.

 1. Робота структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації.

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації встановлює керівник апарату районної державної адміністрації.       

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.                                                                                      

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу районної державної адміністрації та її апарату і виключаються з нього за рішенням заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації.            

 1. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації, її структурних підрозділів та апарату здійснюється заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації.
 2. Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 31 і 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації.

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації розміщується на її вебсайті та у місцевих засобах масової інформації. 

Організація роботи апарату районної державної адміністрації 

 1. Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації;                                                                                   

здійснює опрацювання проектів розпоряджень;                        

розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;                                  

перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови районної державної адміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації;

вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;

здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації;

за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;                                                              

здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;                                                                              

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;      

проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку районної державної адміністрації;

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;                                                                                                      

забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації;                 

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.                                

15-1. Апарат районної державної адміністрації очолює керівник, який призначається на посаду головою районної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.                                               

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує керівник самостійного структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації.                                                                                           

16. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами місцевих рад.                                                                                                       17. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою районної державної адміністрації. 

Кадрова робота 

 1. Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

19. Організація роботи з персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

20. Організацію роботи з персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації.У структурних підрозділах районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 1. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.
 2. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.                                                        
 3. 23. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар'єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.                                      
 4. 24. Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.                                              
 5. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника формується особова справа.                       
 6. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації, що не мають статусу юридичної особи публічного права, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації. 

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням 

 1. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в апараті Березнівської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07 червня 2018 року № 173 та Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.
 2. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації та керівники її структурних підрозділів.
 3. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.                                  Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.                                  
 4. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації здійснюється відділом з питань діловодства та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

Контроль за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється відділом з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

 1. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань. План контролю затверджує голова районної державної адміністрації.
 2. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих, встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації або його заступника.

 1. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих, передбачених ними завдань, у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові районної державної адміністрації або його заступникові не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем'єр-міністра України, розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова районної державної адміністрації або його заступник дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

 1. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, Верховній Раді Автономної Республіки Крим чи Раді міністрів Автономної Республіки Крим, підписує голова районної державної адміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації або його заступника, керівника апарату районної державної адміністрації, які встановили строк у резолюції, або за їх дорученням відділом з питань діловодства та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації. 

Організація розгляду звернень громадян та

проведення особистого прийому громадян 

 1. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.                                                                                                            

Відділом з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації організовується прийом громадян в районній державній адміністрації.

 1. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації або його заступником, керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації або її апарату.

Відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації згідно із дорученнями керівництва районної державної адміністрації надсилає в терміни, установлені законодавством, письмові звернення громадян керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій відповідно до їх компетенції для розгляду і вжиття відповідних заходів.           

Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень громадян несуть посадові особи, яким доручено їх розгляд.                                         

36. Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, його заступник, керівник апарату районної державної адміністрації згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації та на вебсайті районної державної адміністрації.                                                      

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.                                                         

Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка та порядку проведення виїзних прийомів громадян, затверджених головою районної державної адміністрації.   

37. Відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації щокварталу аналізує роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.   

 1. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».   

Організація правового забезпечення діяльності

районної державної адміністрації 

 1. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

Відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації - керівнику апарату районної державної адміністрації.

 1. У своїй діяльності відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації та Положенням про відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації.
 2. Відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації;                                                                       

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;                                    

визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів);                                   

надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;                  

представляє інтереси районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;                      

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та Положення про відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації, що затверджується головою районної державної адміністрації. 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії районної державної адміністрації 

 1. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегію, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної державної адміністрації.                                               

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при районній державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.   

43. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в районній державній адміністрації утворюється колегія районної державної адміністрації (далі - колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), заступника голови (заступник голови колегії), керівника апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату.

44. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.                                                                      

Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою районної державної адміністрації (головою колегії).                

 1. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії. Позачергові засідання колегії проводяться у міру потреби.                                              
 2. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.                                                                        

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.                                                                       

Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем.                                                                    

47. Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації. У виключних випадках можуть видаватися доручення голови районної державної адміністрації.                                                                                                  

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження або доручення).       

48. Апарат районної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії.                                                                        

49. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Типовим положенням про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року №1569 (із змінами), цим Регламентом та відповідним розпорядженням голови районної державної адміністрації про колегію районної державної адміністрації. 

Порядок підготовки та проведення нарад        

 1. Голова, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції. Наради, семінари, інші заходи проводяться згідно з планом роботи, або за необхідності, тривалістю не більше трьох годин. План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.          

Організація проведення нарад у голови районної державної адміністрації, його заступника та керівника апарату районної державної адміністрації покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації.                                                                                

Наради плануються і проводяться за участю голів місцевих рад, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій.                              

51. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.                                                                                                       

52. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися і прийняті за результатами розгляду рішення.                                                               

Протокол наради підписує головуючий.                                                               

53. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови районної державної адміністрації, накази керівника апарату районної державної адміністрації або накази керівника відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації.                                                                                                    54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа.

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень та доручень

голови районної державної адміністрації 

 1. Голова районної державної адміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень районної державної адміністрації розпорядження.
 2. Проекти розпоряджень з основних питань діяльності, адміністративно-господарських питань готуються і подаються структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату, а також територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за дорученням голови районної державної адміністрації чи за власною ініціативою.      Проекти розпоряджень з кадрових питань (про прийняття на роботу, звільнення з роботи, надання відпустки, а також про відрядження тощо) готує відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, заяв працівників, трудових договорів та інших документів.
 3. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.
 4. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, а у разі потреби - з іншими органами.                                                       

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.                              

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.                             

Заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження. Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, інших органів, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації. При цьому зазначається посада, власне ім’я та прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.      

Якщо заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації та її апарату, інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.                                                         

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1 до Регламенту), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші органи, що:                                                  

погодили проект розпорядження без зауважень;                                         

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;      

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;                                                                                                           

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.                     

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності районної державної адміністрації.                                                              

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.                                                       

59. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2 до Регламенту), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.                                                   

60. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3 до Регламенту), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.                                                   

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).                          

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.                                                                                          

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.                                                                                            

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.                                 

61. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4 до Регламенту), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.                                                       

62. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.                                                                                                     

63. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.                                           

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.                                                

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.                                                                  

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.                                                                            

64. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.                           

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:                                                                           

копію рішення представництва Державної регуляторної служби України в області про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;                                                                                            

копію повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження.                        

65. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 59-65 цього Регламенту.                                                                                                            

За дорученням голови районної державної адміністрації або його заступника, керівника апарату районної державної адміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату районної державної адміністрації.                                           

66. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у відділі з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

У разі коли проект розпорядження подано апарату районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації доповідає про це керівнику апарату районної державної адміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5 до Регламенту) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації під час проведення правової експертизи:       

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;                                                        

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;     

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.         

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації готує висновок (додаток 6 до Регламенту).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.                                                                                             

67. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.                                               

68. Проекти розпоряджень з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та додатки до них візуються працівником, який створив документ, керівником структурного підрозділу, в якому його створено, посадовими особами, які визначені у проекті документа, як виконавці завдань, що містяться в ньому, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації, начальником відділу з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації, начальником відділу з питань діловодства та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, іншими посадовими особами, яких стосується документ.

 1. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самим розпорядженням не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби оприлюднюються. Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів) згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.                                                                               

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.                         

Розпорядження голови районної державної адміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.                         

Розпорядження голови районної державної адміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».                 

Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються головним розробником проекту розпорядження.

Розпорядження голови районної державної адміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на вебсайті районної державної адміністрації в установленому головою районної державної адміністрації порядку.                                                             Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 1. Розпорядження голови районної державної адміністрації, видані в межах повноважень, є обов’язковими для виконання на території району підприємствами, установами, організаціями та громадянами.                              
 2. Для забезпечення виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і функцій голова, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації можуть давати керівникам місцевих органів виконавчої влади доручення у межах своїх функціональних повноважень.              

Доручення голови, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації оформляється як офіційний документ організаційно-розпорядчого характеру на бланку районної державної адміністрації.

Проект доручення може готуватися на виконання іншого документа або за необхідності. Завдання у дорученні викладаються стисло, зрозуміло та конкретно, без повторень і вживання слів і зворотів, які не мають змістового навантаження.                                

У проекті доручення зазначається:                                                                         

найменування органу виконавчої влади або власне ім’я та прізвище посадової особи, які є виконавцями;

зміст завдання;                                                                                                

термін виконання;                                                                                    

посада, власне ім’я та прізвище керівника, який здійснює контроль за виконанням  доручення.                                                                                       

Завдання щодо інформування районної державної адміністрації про результати вирішення питань, визначених у дорученні, передбачаються у випадку важливості питання або у разі подальшого використання інформації для прийняття остаточного рішення.                                                                   

Реєстрація доручень здійснюється відділом з питань діловодства та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації відповідно до вимог Інструкції з діловодства в апараті Березнівської районної державної адміністрації.

 1. Проекти доручень голови районної державної адміністрації вносяться керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Проект доручення голови районної державної адміністрації після його аналізу та візування, погодження з заступником голови, керівником апарату, відділом з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації, відділом з питань діловодства та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації вноситься головним розробником, в разі потреби – з фінансово-економічним обґрунтуванням, довідковими та аналітичними матеріалами.
 2. Проект доручення голови районної державної адміністрації у разі невідповідності чинному законодавству у дводенний термін повертається відділом з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації головному розробникові разом із матеріалами до доручення, супровідним листом, складеним згідно з додатком 5 до Регламенту, та висновком відділу з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації, складеним згідно з додатком 6 до Регламенту, за підписом керівника апарату районної державної адміністрації. 

Порядок внесення та розгляду проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації

 1. Керівник апарату районної державної адміністрації в межах своїх повноважень, на виконання законів України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади видає накази.                                                                            
 2. Проекти наказів керівника апарату районної державної адміністрації (далі – проекти наказів) готують структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації.                                                                              
 3. За підготовку проектів наказів відповідають керівники структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації.                                         
 4. У разі, коли розроблення проекту наказу доручено кільком структурним підрозділам апарату районної державної адміністрації, головним розробником є виконавець, зазначений першим.                                                   
 5. Проекти наказів візуються працівником, який створив проект наказу, керівником структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації, який подає проект наказу, начальником відділу з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації, начальником відділу з питань діловодства та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, а також виходячи із виду наказу, керівниками структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації та іншими особами, яких стосується документ.

Додатки до наказів є невід’ємною частиною таких наказів, підписуються головним розробником проекту наказу.      

 1. З наказами з кадрових питань, питань дотримання дисципліни, внутрішнього службового розпорядку та внутрішнього трудового розпорядку відділ з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації ознайомлює працівників, яких стосуються ці накази.
 2. Проекти наказів з питань відряджень працівників апарату районної державної адміністрації готуються відділом з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації і погоджуються з начальником відділу фінансово-інформаційного забезпечення апарату районної державної адміністрації – головним бухгалтером, начальником відділу з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації, начальником відділу з питань діловодства та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації. 

Публічне обговорення проекту розпорядження

голови районної державної адміністрації 

 1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.
 2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.                  

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.                              

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами.                                                                                

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.                                                                                                             

У плані проведення публічного обговорення зазначається:                              

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;          

яких результатів необхідно досягти;                                                             

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.                                                            

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».                                                                         

83. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.                                                                                   

Головний розробник у строки, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації», подає відділу фінансово-інформаційного забезпечення апарату районної державної адміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.                           

84. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.                        

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації. 

Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими

органами державної влади та органами місцевого самоврядування 

85. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

86. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами. З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.                87. Голова районної державної адміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів Міністерства внутрішніх справ, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                       Наталія СЕЛЯХ

ДОДАТКИ