ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при районній державній адміністрації

1. Громадська рада при районній державній адміністрації (далі-громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення.

Положення про громадську раду розробляється громадською радою та затверджується органом виконавчої влади, при якому її утворено (далі орган).

Розроблення та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.

3. Основними завданнями громадської ради є:

сприяння  реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю органу;

сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає органу пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає органу обов’язкові для розгляду пропозиції з питань щодо яких орган проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності органу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні.

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи ( комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю у триденний строк після початку таких консультацій.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок,  професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради — два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для  формування  складу громадської ради орган не пізніше ніж   за   60  календарних  днів  до  визначеної  дати  проведення установчих  зборів  утворює  ініціативну  групу з їх підготовки за участю  інститутів  громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

Якщо   при   органі   вже   утворена  громадська  рада  і  її повноваження  не  були  припинені достроково, то ініціативна група утворюється  органом  не  пізніше  ніж  за  60 календарних днів до закінчення її повноважень.У  такому  разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

До  складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської ради   (якщо   її  повноваження  не  були  припинені достроково),  представники  інститутів громадянського суспільства, які  не  представлені  у  складі громадської  ради,  представники органу, при якому утворюється громадська рада.

Персональний  склад  ініціативної  групи  орган оприлюднює на своєму  офіційному  веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не   пізніше   ніж  за  45  календарних  днів  до  проведення установчих  зборів  орган  в  обов’язковому  порядку оприлюднює на своєму   офіційному   веб-сайті   та  в  інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою та погоджене з ним повідомлення про  дату,  час,  місце,  порядок  проведення  установчих  зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад  ініціативної  групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для   участі   в  установчих  зборах  до  ініціативної  групи подається  заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У   разі   виявлення   невідповідності   документів,  поданих інститутом  громадянського  суспільства,  встановленим цим Типовим положенням   вимогам  ініціативна  група  не  пізніше  ніж  за  15 календарних  днів  до  проведення  установчих зборів письмово та в електронній   формі   інформує   про  це  інститут  громадянського суспільства   з   пропозицією   щодо  їх  усунення  протягом  семи календарних днів.

За  результатами  перевірки  документів,  поданих інститутами громадянського  суспільства,  на  відповідність  встановленим  цим Типовим  положенням  вимогам  ініціативна  група  складає  за  сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до  складу  громадської  ради,  які  братимуть участь в установчих зборах,   та   список   представників   інститутів  громадянського суспільства,  яким  відмовлено  в  участі  в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами  для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Типового положення;

неусунення      інститутом     громадянського     суспільства невідповідності   поданих  документів  вимогам,  встановленим  цим Типовим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

невідповідність   інституту  громадянського  суспільства  або делегованого  ним  представника  вимогам,  встановленим  пунктом 6 цього Типового положення;

недостовірність   інформації,   що  міститься  в  документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова  інституту  громадянського  суспільства  від участі в установчих  зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування   інституту   громадянського   суспільства,  який делегував  свого  представника  для  участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список  кандидатів  до складу громадської ради, які братимуть участь  в  установчих  зборах,  та список представників інститутів громадянського  суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах,  із  зазначенням  підстави  для  відмови,  інформація  про результати  діяльності  інститутів  громадянського  суспільства за останній  рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а  також  уточнена  інформація  про  дату, час та місце проведення установчих  зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж  за  три  робочих  дні  до  проведення  установчих  зборів  на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

Під   час   проведення   установчих   зборів,  які  відкриває уповноважений  представник  ініціативної групи, з числа кандидатів до  нового  складу  громадської  ради обирається лічильна комісія, голова  зборів,  секретар,  заслуховується  інформація  голови або іншого  уповноваженого  члена попереднього складу громадської ради про   її  діяльність,  якщо  така  рада  була  утворена,  а  також обирається новий склад громадської ради.

Рішення   установчих  зборів  оформляється  протоколом,  який складається  протягом  трьох  робочих  днів  з  моменту проведення установчих  зборів,  підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органові.

Орган   оприлюднює   протокол  установчих  зборів  на  своєму офіційному  веб-сайті  та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

9. Орган  на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад  громадської  ради  і  оприлюднює  його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом громадської ради відповідної заяви;

обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;

смерті члена громадської ради.

У  разі  припинення  будь-якою  особою членства у громадській раді  її  місце  займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської  ради,  який  набрав  найбільшу  кількість  голосів за результатами  проведення  рейтингового  голосування  на установчих зборах.  Рішення  про  це  приймається  на  найближчому  засіданні громадської ради.

Зміни  у  складі  громадської  ради  затверджуються  рішенням органу  на  підставі  протоколу  засідання громадської ради. Орган оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо  не  менш  як  за  один  рік  до  закінчення повноважень громадської  ради  черговість для набуття в ній членства вичерпана та  чисельність  членів  громадської ради становить менше половини від  її загального складу, визначеного на установчих зборах, орган вживає  заходів  для  доукомплектування  складу громадської ради в порядку,  встановленому  цим  Типовим  положенням  для  формування складу  громадської  ради.

10-1. Дострокове  припинення  діяльності  громадської  ради здійснюється у разі:

коли  засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

невиконання   громадською   радою   без   об’єктивних  причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації органу.

Рішення    про   припинення   діяльності   громадської   ради оформляється відповідним актом органу.

У  разі  припинення  діяльності  громадської  ради з підстав, передбачених  абзацами  другим  -  четвертим  цього  пункту, орган утворює  протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Типового положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

11. Громадську  раду  очолює голова, який обирається з числа членів   ради   на   її   першому  засіданні  шляхом  рейтингового голосування.

Одна  і  та  сама  особа не може очолювати одночасно більш як одну  громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Типового положення.

Голова  громадської  ради  має  заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської  ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою,  а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду.

У  разі  припинення  повноважень  голови  громадської ради до обрання  нового  голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської  ради  заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

12. Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії органу.

13. За заявою громадської ради керівник органу може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на представника органу.

14. Основною  формою роботи громадської ради є засідання,  що проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові   засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою  голови  громадської ради, керівника органу або однієї третини  загального  складу її членів.

Повідомлення  про скликання засідань громадської ради, у тому числі  позачергових,  доводяться  до  відома  кожного  її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному  веб-сайті  органу.

Засідання громадської  ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому присутні  не  менш  як  половина  її членів від загального складу.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У  засіданнях  громадської  ради  може  брати участь з правом дорадчого   голосу  керівник  органу,  його  заступник  або  інший уповноважений  представник  органу.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення    громадської    ради    приймається   відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні.  У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є обов'язковими для розгляду органом.

Рішення органу,  прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття  в обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів громадської ради та громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на офіційному   веб-сайті   органу та  в  інший  прийнятний  спосіб. Інформація  про  прийняте  рішення  має містити   відомості   про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

15-1. На  засіданні  громадської  ради,  яке  проводиться за участю   представників   органу   в   I   кварталі  кожного  року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний   план  роботи  громадської  ради  та  звіт  про  його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

16. Установчі  документи,  склад громадської ради, протоколи засідань,  прийняті  рішення та інформація про хід їх виконання, а також   інші   відомості   про   діяльність   громадської  ради  в обов’язковому  порядку розміщуються на офіційному веб-сайті органу в рубриці "Громадська рада".

17. Забезпечення секретаріату громадської  ради  приміщенням, засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Схвалено на засіданні громадської ради  (Протокол №5 від 20 серпня 2015 року)

 

РЕГЛАМЕНТ

громадської ради при районній державній адміністрації

Загальні положення

1. Регламент громадської ради при районній державній адміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при районній державній адміністрації (далі – громадська рада).

2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує районну державну адміністрацію, громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Голова громадської ради має двох заступників, які обираються у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

4. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови громадської ради здійснюється головою громадської ради.

Планування роботи

5. Робота громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадською радою.

6. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням одним із його заступників) спільно із секретарем громадської ради.

План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.

План роботи громадської ради на квартал затверджується головою громадської ради на основі положень плану громадської ради на рік.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності районної державної адміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

7. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

чергові засідання громадської ради,

проведення громадської експертизи діяльності районної державної адміністрації,

проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,

заходи в межах проведення районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю,

забезпечення інформування районної державної адміністрації, громадськості про діяльність громадської ради,

інші заходи в межах повноважень громадської ради.

8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.

План роботи громадської ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

9. Члени громадської ради подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

10. Плани роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та надсилаються секретарем громадської ради електронною поштою або в інший прийнятий спосіб кожному члену громадської ради.

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

12. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а у разі його відсутності виконуючим обов’язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником районної державної адміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

13. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові громадської ради.

Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

14. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Уповноважений представник районної державної адміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради.

17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до кожного члена громадської не пізніше як за три дні до початку засідання громадської ради

18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням один із його заступників.

19. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить не більше дві години без перерви.

Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні.

За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину

20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу поки не буде обраного голову громадської ради нового складу;

2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) головою лічильної комісії у період не пізніше як у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування.

В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.

22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

23. Рішення громадська рада може ухвалювати також шляхом електронних консультацій між членами громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та секретар громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

розсилку головою / секретарем громадської ради кожному члену громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

встановлення терміну для надсилання членами громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

узагальнення пропозицій та зауважень;

підготовку та розсилку головою громадської ради кожному члену громадської ради остаточного варіанту рішення;

голосування членів громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту;

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член громадської ради.

Взаємовідносини громадської ради з районною державною адміністрацією

30. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії районної державної адміністрації.

31. Громадська рада готує та подає районній державній адміністрації щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.

32. Громадська рада може подати районній державній адміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради.

33. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує районну державну адміністрацію про ухваленні громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

34. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності органу виконавчої влади, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

35. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.

35. Для проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, ромадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

35. Результати проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

36. На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

37. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадської радою на своєму засіданні.

38. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

39. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням один із заступників.

У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію громадської ради.