ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами державних службовців Березнівської районної державної адміністрації

01 квітня 2020 року

               (Протокол № 1)

 

 

              

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку

Березнівської районної державної адміністрації

  (нова редакція)

I. Загальні положення 

 1. Ці правила внутрішнього службового розпорядку Березнівської районної державної адміністрації визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку районної державної адміністрації, її апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права, та кадрове діловодство яких ведеться відділом з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації (далі - райдержадміністрація), режим роботи, умови перебування державного службовця  у райдержадміністрації та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
 2. Службова дисципліна в райдержадміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила  внутрішнього службового розпорядку Березнівської районної державної адміністрації затверджуються загальними зборами державних службовців райдержадміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації і виборного органу первинної профспілкової організації працівників   райдержадміністрації (за наявності) на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України  з питань державної служби  від 03 березня 2016 року № 50, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  25 березня 2016 року за № 457/28587.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку Березнівської районної державної адміністрації доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у райдержадміністрації, під підпис.

 ІІ. Загальні правила етичної поведінки в райдержадміністрації 

 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов'язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку. 

III. Робочий час і час відпочинку державного службовця 

 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 2. У райдержадміністрації встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п'ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Режим роботи райдержадміністрації встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній місцевості. 

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи, у райдержадміністрації може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю. 

 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи райдержадміністрації. 

Початок робочого дня в райдержадміністрації незалежно від місця розташування структурного підрозділу о 09 год, закінчення – о 18 год 15 хв (у п’ятницю - о 17 год). Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування з 13 год до 14 год.

 Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 60 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець  може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи. 

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. 

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин. 

 1. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов'язків.
 2. Облік робочого часу у райдержадміністрації здійснюється у табелі робочого часу.

Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою до відділу з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації.

 1. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі райдержадміністрації у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У райдержадміністрації може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень.
 2. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв'язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі державного органу можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп'ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення державного органу;

обов'язкового перебування в приміщенні державного органу (залучення інших працівників державного органу, проведення консультацій, нарад тощо).

Правилами внутрішнього службового розпорядку в державному органі можуть визначатись додаткові умови виконання державними службовцями завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу залежно від особливостей реалізації функцій і завдань цього державного органу.

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу обліковується як робочий час.

IV. Порядок повідомлення державним службовцем

про свою відсутність 

 1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
 3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі  він повинен подати письмові пояснення на ім'я керівника апарату райдержадміністрації щодо причин своєї відсутності.
 4. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі райдержадміністрації.

 V. Перебування державного службовця в райдержадміністрації у вихідні,

святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу 

 1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням голови райдержадміністрації, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Керівник апарату райдержадміністрації за потреби може залучати державних службовців райдержадміністрації до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації і затверджується керівником апарату райдержадміністрації за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації керівнику апарату райдержадміністрації для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

У разі чергування під час перерви, що надається для відпочинку і харчування,   працівнику скорочується тривалість робочого дня на цей час або перерва, що надається для відпочинку і харчування, переноситься на інший час протягом робочого дня.

 1. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у райдержадміністрації запроваджується підсумковий облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу  за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами  державних службовців.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину з інвалідністю, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VI. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів,

наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань 

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення. 

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі. 

 1. Нормативно-правові акти, що підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на  офіційному веб-сайті  райдержадміністрації. 

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці

та протипожежної безпеки 

 1. Голова райдержадміністрації зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці. 

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою райдержадміністрації покладені відповідні функції в райдержадміністрації. 

 1. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки. 
 1. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці. 
 1. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в райдержадміністрації відповідає голова райдержадміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов'язок. 

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і

майна державним службовцем 

 1. Державний службовець зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно уповноваженій особі райдержадміністрації. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою райдержадміністрації, начальником відділу з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

IX. Прикінцеві положення 

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку Березнівської районної державної адміністрації є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку Березнівської районної державної адміністрації, вирішуються керівником апарату райдержадміністрації,а у випадках, передбачених чинним законодавством,  -   спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності.